Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az egyesület alapszabálya

2020.10.28

Alapszabályunk itt megtalálható:

ZSÁMBÉKI NYAKASHEGY REGIONÁLIS TÁNCCSOPORT ÉS IFJÚSÁGI EGYESÜLET

 

 

 

ALAPSZABÁLYA

(EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA)

 

2015. június 05.

 

 

 

 

ALAPSZABÁLY

 

I.

 

AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA

 

1. Az egyesület neve: Schambeker Lochberg Regionaltanzgruppe und jungedlicher Kulturverein (német nemzetiségi)

2. Az egyesület neve magyar nyelven: Zsámbéki Nyakashegy Regionális Tánccsoport és Ifjúsági Kulturális Egyesület

3. Az egyesület székhelye:2072 Zsámbék, Hársfa u. 9.

 

4. Az egyesület célja:

 

Segítséget nyújtani a szabadidő hasznos eltöltésében, amelynek során egyaránt biztosítva van a testi és szellemi fejlődés, mind a gyermekek, mind a felnőttek részére, elsősorban a tánc és kikapcsolódó mozgásművészetek és egyéb tevékenységek területén.

A “test és szellem” egységének és épségének megőrzése érdekében a tánc, a sport és a természet szeretetét és művelését biztosítani minél szélesebb körben.

Személyiségfejlesztés.

Elősegíti az “egy életen át való tanulás” jegyében az életmód korszerű ismereteinek elsajátítását és alkalmazását.

a.) A német nemzetiségi identitás és kultúra megőrzése és a német nemzetiségi képviselete.

b.) A német nemzetiségi ifjúság regionális összefogása és hagyományápolásra nevelése.

c.) Az Európai Unió népeinek és kisebbségeinek nagyobb mértékű kooperálásának elősegítése.

d.) Segítséget nyújtani a szabadidő hasznos eltöltésében, amelynek során egyaránt biztosítva van a testi és szellemi fejlődés, mind a gyermekek, mind a felnőttek részére, elsősorban a tánc és a kapcsolódó mozgásművészetek és egyéb tevékenységek területén.

e.) A “test és szellem” egységének és épségének megőrzése érdekében a tánc, a sport és a természet szeretetét és művelését biztosítani minél szélesebb körben.

f.) Személyiségfejlesztés.

g.) Elősegíti az “egy életen át való tanulás” jegyében az életmód korszerű ismereteinek elsajátítását és alkalmazását.

 

5. Az egyesület megfogalmazott célkitűzéseinek végrehajtása érdekében:

 

a.) tánc- és mozgásművészeti lehetőség biztosítása megfelelő feltételekkel teremt, rendezvényeket szervez, rendszeres táncoktatást végez valamennyi táncolni vágyó és érdeklodo számára,

b.) segíti, oktatja és megteremti a feltételeket, hogy az Egyesület munkájában részt vevők megfelelő-fizikai és szellemi felkészültséggel rendelkezzenek az Egyesület által szervezett tevékenységekhez,

c.) kulturális esetek,- rendezvényeket szervez,

 

d.) konferenciákat, szemináriumokat szerve, ehhez szükséges kiadmányokat ad ki,

 

e.) lehetőséget biztosít tagjainak, illetve az Egyesület munkájában részt vevőknek és támogatóiknak érdeklodésük, munkáik, művészeti tevékenységük fejlesztésére, és bemutatására,

 

f.) könyveket, egyéb kiadmányokat publikál a hagyományőrzés jegyében, mind német, mind magyar nyelve,

 

g.) táborokat, utazásokat szervez művészeti és táncismertek bővítése céljából,

 

h.) hagyományokat őriz, régi hagyományokat felelevenít, célja a tánckincs gyűjtése, őrzése (különös tekintettel a német nemzetiségi hagyományokra és tánckincsre)

 

i.) német nemzetiségi, ifjúsági programokat szervez a fiatalság hagyománytiszteletre nevelése céljából,

 

j.) asszimiláció folyamatának lassítása, német nemzetiségi identitás őrzése,

 

k.) utánpótlás neveléssel foglalkozik.

 

6. Az egyesület működése regionális jellegű, de nem kizárólagos.

 

7. Az egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel, amelynek segítik az egyesület eredményes működését és céljának megvalósítását.

 

8. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

9. Az egyesület közfeladatot lát el. Közfeladata, a nemzetiségek jogairól szólól 2011. évi CLXXIX. törvény 115.§ f) és g) pontjai alapján a képviselt közösség kulturális autonómiájának megerősítése érdekében a közösség önszerveződésének szervezési és működtetési feladatok ellátásával történő támogatása, kapcsolattartás a képviselt közösség helyi nemzetiségi civil szervezeteivel, szerveződéseivel, a helyi nemzetiségi önkormányzat területén működő vallási közösségekkel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat illetékességi területén lévő, a nemzetiségi közösséghez kötődő kulturális javak megőrzése érdekében szükséges intézkedések kezdeményezése. Közfeladata továbbá a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§ c) és e) pontjai alapján elősegíteni az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját, elsősorban a tánc és a kapcsolodó mozgásművészetek területén.

 

II.

 

AZ EGYESÜLET TAGJAI

 

A egyesület rendes tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, belépési nyilatkozatot tesz, amelyben vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában és megfizeti a tagdíjat.

 

Az egyesület pártoló tagja lehet mindenki, aki segíti és esetleg anyagilag támogatja az egyesületet, dolgozik az egyesület céljainak megvalósítása érdekében, azonban nem kíván élni az egyesület tagjait megillető jogokkal és kötelezettségekkel.

 

A TAGOK JOGAI

 

1.) A rendes tagokat a jogszabályokban biztosított egyenlő jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik.

 

2.) Részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényeken, közgyűlésen szavazati joggal a határozatok meghozatalában, javaslatok, indítványokat tehetnek a Közgyűlésen és az Elnökségnek, és véleményt nyilváníthatnak a működéssel kapcsolatban.

 

3.) Részt vesznek a tisztségviselők megválasztásában, illetve a tisztségviselőknek választhatók.

 

4.) Az egyesület tagjai felszólalási, kérdésfeltevési, javaslattételi, tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen, bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók.

 

5.) Felvilágosítást kérhetnek az egyesület tevékenységéről, betekinthetnek az egyesület nyilvántartásába, irataiba.

 

6.) A közgyűlés vagy az elnökség törvénysértő határozatát a tudomására jutott 30 napon belül az illetékes bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása azonban annak végrehajtását nem gátolja.

 

A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI

 

8.) A rendes tagok kötelesek:

- az Alapszabályt, a közgyűlési és az elnökségi határozatok rendelkezéseit betartani,

- védeni az egyesület tulajdonát, jó hírnevét,

- a megállapított tagdíjat az egyesület pénztárába az előírt határidőig befizetni

- kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását

- az egyesület közgyűlésen részt venni.

 

9.) Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják.

A jogi személy tag képviselője útján képviseltetheti magát.

 

 

III.

 

A TAGSÁG MEGSZŰNÉSE

 

1.) A tagsági viszony megszűnik:

 

  1. a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;

  2. tagsági viszony egyesület általi felmondással

  3. a tag kizárásával

  4. tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével

 

A 1./a.) pontban foglalt kilépési szándék bejelentésével egyidejűleg a tagsági viszony azonnal megszűnik.

A 1/b.) pontban foglalt felmondás okai lehetnek:

  1. a tag tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti;

  2. a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén a felszólítás után kitűzött 90 napos határidő eltelte után, amennyiben az éves tagdíjat a tag ekkorra sem fizeti meg.

 

A tag tagsági viszonyának egyesület általi felmondásáról az egyesület bármely tagjának, vagy szervének indítványára a Közgyűlés – az indítvány benyújtását követő 90 napon belül - dönt. A tag tagsági viszonyának egyesület általi felmondására irányuló indítványt a tagok az egyesület elnökénél írásban nyújthatják be.

 

A 1/c) pontban foglalt tagsági jogviszony megszűnése során a tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le.

 

Amennyiben az egyesület tagjával szemben a fent részletezett szabályszegés megállapítható, az elnökség három főből álló vizsgálóbizottságot állít fel a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül. A vizsgálóbizottság felállítását követő 30 napon belül meghallgatja a szabályszegő egyesületi tagot, aki előterjesztheti védekezését. A tag nyilatkozatát jegyzőkönyvbe kell foglalni. A szabályszegő tag döntése alapján jogi képviselőt vehet igénybe a meghallgatása során. A jogi képviselő – jogosultságának igazolását követően – kérdéseket, észrevételeket és indítványokat tehet.

 

Amennyiben a vizsgálat 30 napon belül nem fejezhető be, úgy a vizsgálóbizottság előterjesztése alapján az egyesület elnöke további 30 nappal meghosszabbíthatja a vizsgálat határidejét. A vizsgálat befejeztével a vizsgálóbizottság összefoglaló jelentést készít a feltárt tényekről, bizonyítékokról és megállapításairól, majd az ügy irataival együtt 8 napon belül felterjeszti az elnökségnek. Az elnökség az iratok megérkezését követő 15 napon belül dönt, az eljárás megszüntetéséről vagy a tag tagsági viszonyának kizárással történő megszűntetését a közgyűlés elé terjeszti. Az elnökség előterjesztését követő 90 napon belül a közgyűlés dönt a tag kizárása tárgyában, mely határozatot írásba kell foglalni és kézbesíteni kell a kizárással érintett tagnak. A kizárással érintett tag a határozat kézhezvételét követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a határozatot bíróságon támadhatja meg.

 

 

IV.

 

AZ EGYESÜLET SZERVEI

 

1.) Az egyesület szervei

Közgyűlés

Elnökség

Tisztségviselők

 

2.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

 

3.) Az egyesület elnökségét öt év időtartamra választja a közgyűlés nyílt szavazással. A választott vezetők beszámolási kötelezettséggel tartoznak az egyesület közgyűlésének. Választáskor a szavazás nyíltan történik. Megválasztottnak az minősül, aki sorrendben a legtöbb szavazatot kapja. Titkos szavazást kell tartani: ha a jelenlévők 50%-a + 1 fő bármely kérdés eldöntésére ezt a szavazási módot javasolja.

 

4.) A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen a tagjainak a fele + 1 fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén 24 óra múlva az eredeti napirendben felsoroltakkal megegyezően érvényes a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül. A megismételt kőgyűlés körülményeiről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatni kell.

 

 

A KÖZGYŰLÉS

 

1.) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.

 

2.) A közgyűlés évente legalább egyszer össze kell hívni. (rendes közgyűlés)

 

3.) Rendkívüli ülést kell tartani, a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a. az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,

b. az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy

c. az egyesület céljainak elérése veszélybe kerül.

 

4.) A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze és vezeti le. A rendes közgyűlés összehívásakor a napirendet tartalmazó meghívót a közgyűlés időpontjának kitűzése előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni az egyesület tagjainak. A meghívónak tertelmaznia kell a jogi személy nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését és a napirendi pontokat.

 

5.) A közgyűlés kizárólagos határkörébe tartozik

 

a) az alapszabály módosítása;

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

d) az éves költségvetés elfogadása;

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és

k) a végelszámoló kijelölése.

 

6.) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő jelen van. A határozatképességet, minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

 

A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazást kell tartani, ha azt legalább 3 közgyűlésen részt vevő tag javasolja, vagy az Elnökség titkos szavazással terjeszti elő.

 

A Közgyűlés a jelen lévő tagok 3/4-es szótöbbséggel dönt az alábbiakban:

- alapszabály megállapítása és módosítása

 

A Közgyűlés a szavazatra jogosult tagok 3/4-es szótöbbséggel dönt az alábbiakban:

- az egyesület céljának módósítása

- az egyesület megszűnése.

 

7.) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.

 

8.) A közgyűlésen elhangzottak lényegét jegyzőkönyvbe kell rögzíteni, amelynek elkészítéséről az elnök gondoskodik. A jegyzőkönyv és a közgyűlésen elhangzottak alátámasztására két jegyzőkönyvi hitelesítőt kell választani. A szavazás megkezdése előtt a Közgyűlés megválasztja a szavazatszámlálókat.

 

8/A.) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy,

 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

 

ELNÖKSÉG

 

9.) Az elnökség az egyesület általános határkörű operatív szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, biztosítja a két közgyűlés közötti időszaknak az egyesületi munka folyamatosságát.

 

10.) Az elnökség munkáját az elnök szervezi és irányítja.

 

11.) Az elnökséget az egyesület elnöke és két tag alkotja, létszáma: 3 fő + titkár.

Az egyesület elnöke: Fuchs Szandra Titanilla (anyja neve: Debreczy Györgyi), lakcím: 2400 Dunaújváros, Bocskai István utca 20. III/I

 

Az egyesület alelnöke: Dencsik Zsolt, (anyja neve: Fodor Mária Erzsébet), lakcím:

2072 Zsámbék, Hársfa u.9

 

Az egyesület alelnöke: Hammer Gergely, (anyja neve: Bene Zsuzsanna), lakcím:

2065 Mány, Rákóczi Ferenc u.37

 

12.) Az elnökség feladatai:

 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

i) a tagság nyilvántartása;

j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

 

13.) Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülést tart.

 

14.) Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

 

15.) Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés napirendjéről leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagok mindannyian jelen vannak az ülésen. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülései nem nyilvánosak.

 

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 8 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjai mindannyian jelen vannak.

 

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

16.) Az elnökség üléseire minden esetben meg kell hívni az egyesület gazdasági feladatait ellátó személy is.

 

 

TISZTVISELŐK

 

17.) Az elnök:

a. képviseli az egyesületet a hatóságok és más szervek, valamint harmadik személyekkel szemben

b. az elnökségi tagok részére eseti jelleggel képviseleti megbízást adhat

c. összehívja a közgyűlés és az elnökségi üléseit, azokon elnököl,

d. megszervezi és ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik azt egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett,

e. a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,

f. irányítja az egyesület és az elnökség munkáját.

 

18.) Az elnökségi tagok

A közgyűlés által megválasztott elnökség bármelyik tagja ellátja az alábbi teendőket

a. előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket,

b. gondoskodik a közgyűlés, az elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről

c. irányítja és ellátja az egyesület adminisztrációját,

d. segíti az egyesület elnökét feladatai ellátásban, elvégzi az elnök által átruházott feladatokat.

 

19.) A gazdasági ügyekért felelős személyt az egyesület közgyűlése választja az egyesületi tagok közül, illetve külső személy részére a közgyűlés megbízást adhat.

 

 

V.

 

AZ EGYESÜLET JOGI SZEMÉLYISÉGE, KÉPVISELETE, VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁS

 

1.) Az egyesület jogi személy.

2.) Az egyesület képviseletére az egyesület elnöke önállóan jogosult.

Az egyesület elnöke:

 

Fuchs Szandra Titánilla (anyja neve: Debreczy Györgyi)

2072 Zsámbék, Hársfa u. 9. szám alatti lakos.

 

3.) Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az egyesület elnöke gyakorolja.

 

4.) Az egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági és közhasznú társaságot, alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

 

Az egyesület által végzett kiegészítő gazdasági tevékenység elsősorban a következőkre irányul - nem kizárva bármely más gazdasági tevékenységet:

 

- oktatás

- (máshová nem sorolható egyéb) szabadidős tevékenység

- tánc- és népviseleti ruhagyártás,- kölcsönzés,- kereskedelem, hangszerkölcsönzés,

- reklám és egyéb kulturális kiadmányok,

- személyiségfejlesztés,

- idegenforgalom és környezetvédelem.

 

5.) Az egyesület vagyonát az alapító tagok által rendelkezésre bocsátott 10.000 Ft induló vagyon külön nyilvántartásban megjelölt készpénz és követlelések alkotják.

 

6.) Az egyesület bevételei:

 

  1. a tagdíjak 1.000 Ft/fő/hó;

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;

c) a költségvetési támogatás:

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;

f) befektetési tevékenységből származó bevétel;

 

7.) Az egyesület vagyonának jogszerű felhasználásáért az elnökség felelős. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

8.) Az egyesület megszűnése esetén a vagyonáról, annak sorsáról a Közgyűlés dönt.

 

 

VI.

 

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE


1.) Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az egyesületet nyilvántartó bíróság látja el. Az egyesület felett az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol, mely ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1.) A közgyűlés jegyzőkönyvét, határozatait, továbbá minden olyan határozatot, amely a választott testületek személyi összetételében, vagy az egyesület szervezetében változást eredményezett, a Budapest Környéki Törvényszéknek, mint az egyesület nyilvántartását vezető Bíróságnak kell megküldeni.

 

2.) Az egyesület működése nyilvános, létezésével összefüggő irataiba a hivatali órákban bárki, előzetes egyeztetés után betekinthet, azokról másolatot kérhet.

 

3.) Az egyesület megszűnése

 

Az egyesület megszűnik, ha:

a. a feloszlását a Közgyűlés a szavazásra jogosult tagok 3/4 szótöbbséggel kimondja,

b. ha feloszlatják,

c. ha más egyesülettel egyesül, abba beolvad, illetve szétválik,

d. ha megszűnését megállapítják

e. ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt

 

Az egyesület megszűnése estén vagyonáról az Alapszabály, vagy a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá, ha az Egyesület felosztással szűnik meg, vagy a felügyelő szerv ennek a megszűnését állatja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

 

Ezen módosított és kiegészített Alapszabályt az Egyesület Zsámbékon, 2015. június 05. napján megtartott közgyűlése megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadta. Az Alapszabály 2015. június 05-én hatályát veszti a kiegészítéssel módosított Alapszabály lép hatályba.

 

Kelt.: Zsámbék, 2015. június 05.

 

Fuchs Szandra Titanilla

elnök

 

 

 

………………………………..

Fuchs Szandra Titanilla

elnök